ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Положення!

1. Загальні положення

 • Відокремлений підрозділ Одеського обласного управління водних ресурсів "Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів" далі ВП "Причорноморський ЦВРҐ" утворений Одеським обласним управлінням водних ресурсів (далі – Одеське облводресурсів), яке є юридичною особою. Юридична адреса : 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип,буд.13.
 • У своїй діяльності ВП "Причорноморський ЦВРГ" керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими нормативними документами, актами Держводагентства, рішеннями обласної та районних державних адміністрацій, Одеського облводресурсів та цим Положенням.
 • ВП "Причорноморський ЦВРГ" не має статусу юридичної особи.
 • ВП "Причорноморський ЦВРГ" має самостійний баланс, поточні, реєстраційні рахунки в ДКСУ з правом проведення розрахунків з контрагентами. Має круглу печатку зі своїм повним найменуванням українською мовою, штампи, печатки для податкових накладних та фірмовий бланк. Відокремлений підрозділ має власний статистичний код за погодженням з Одеським облводресурсів та самостійно здійснює розрахунки з бюджетом та сплачує податки за результатами госпрозрахункової діяльності.
 • Найменування та місцезнаходження ВП "Причорноморський ЦВРГ": Повна назва – Відокремлений підрозділ Одеського обласного управління водних ресурсів "Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів", Скорочена назва – ВП "Причорноморський ЦВРГ". Місцезнаходження: 65041, м. Одеса, вул. Льва Симиренко, 33-б.

2. Основні завдання

 • Основними завданнями ВП "Причорноморський ЦВРҐ" є:
  • Реалізація державного управління у сфері використання та відтворення водних ресурсів у межах зони своєї діяльності.
  • Ведення спостережень за станом водних об’єктів у зоні діяльності та земель водного фонду згідно затвердженої програми Одеського облводресурсів.
  • Виконання комплексу досліджень з метою контролю, вивчення і оцінки меліоративних систем гідрогеолого-меліоративного стану на меліорованих і прилеглих до них землях Одеської області згідно з програмою робіт.
  • Контроль за гідрогеологічною обстановкою територій сільських населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу зрошення та за підтопленням територій, спричиненого чинниками техногенного характеру в межах Одеської області.
  • Участь у розробці, на основі спостережень та досліджень, рекомендацій і пропозицій із здійснення першочергових та перспективних заходів на території Одеської області, спрямованих на поліпшення еколого-меліоративного стану меліорованих земель, екологічного стану водних об’єктів, а також на захист територій від підтоплення.
  • Участь у розробці і реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
 • ВП "Причорноморський ЦВРҐ" відповідно до покладених на нього завдань:
  • Реалізує державне управління з питань управління, використання та відтворення водних ресурсів на території басейну річок Причорномор'я, басейну річки Південний Буг та басейну річки Дністер, в межах Ананьївського, Балтського, Березівського, Великомихайлівського, Захарівського, Іванівського, Кодимського, Лиманського, Любашівського, Миколаївського, Окнянського, Подільського, Роздільнянського, Савранського, та Ширяївського районів Одеської області.
  • Збирає та аналізує інформацію про водогосподарську обстановку на водних об’єктах у межах своїх повноважень і зони діяльності.
  • Здійснює нагляд за техногенно-екологічним станом водних об’єктів у межах зони своєї діяльності.
  • Здійснює державний облік водокористування, готує матеріали для державного водного кадастру за розділом "Водокористування" на території Ананьївського, Балтського, Березівського, Великомихайлівського, Захарівського, Іванівського, Кодимського, Лиманського, Любашівського, Миколаївського, Окнянського, Подільського, Роздільнянського, Савранського, та Ширяївського районів Одеської області, шляхом прийому та аналізу звітів про використання води по формі 2 ТП водгосп (річна).
  • Здійснює аналіз даних державного обліку водокористування у зоні діяльності.
  • Веде спостереження, проводить обстеження водних об’єктів з метою виявлення їх технічного та екологічного стану.
  • Визначає коефіцієнт та рівень забруднення води у водних об'єктах.
  • Здійснює контроль за надходженням до бюджетів плати за наданні в оренду водні об’єкти у межах зони своєї діяльності.
  • Здійснює контроль за використанням водойм на умовах оренди, земель водного фонду, прибережних захисних смуг у межах зони своєї діяльності.
  • Готує пропозиції в межах зони своєї діяльності щодо паспортизації малих річок та подає їх Одеському облводресурсів.
  • Приймає участь у здійсненні паспортизації водних об'єктів (ставків, джерел).
  • Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об’єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів, водогосподарських систем, міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання та транскордонних водних об’єктів на території Одеської області.
  • Забезпечує збір та збереження даних моніторингу поверхневих вод, опрацювання та підготовку їх до внесення у інтегровану базу даних Держводагентства у межах повноважень.
  • Здійснює спостереження за рівневим та гідрохімічним режимом ґрунтових вод у зоні впливу меліоративних систем.
  • Проводить гідрогеолого-меліоративні обстеження меліоративних та прилеглих до них земель.
  • Проводить обстеження територій сільських населених пунктів та визначає причини їх підтоплення ґрунтовими водами.
  • Здійснює ґрунтово-меліоративні та інші дослідження, відбір проб води та ґрунту для лабораторних досліджень.
  • Здійснює визначення гідрохімічних показників та оцінку якості підземних (ґрунтових), поверхневих, зрошувальних, дренажних, стічних та інших вод, агрохімічних, фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей ґрунтів.
  • Веде спостереження за ступенем, характером і динамікою засолення та солонцюватості ґрунтів на зрошуваних землях на території Одеської області.
  • На замовлення юридичних та фізичних осіб здійснює оцінку сучасного стану ґрунту земельних ділянок за результатами обстежень та лабораторних вимірювань показників властивостей ґрунту та складає агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки.
  • Виконує оцінку ефективності роботи дренажу на зрошувальних системах.
  • Складає звіти, інформації, довідки, висновки за матеріалами спостережень і лабораторних вимірювань.
  • Веде відомчу статистичну звітність з обліку та оцінки меліоративного стану зрошуваних і осушуваних сільськогосподарських угідь та технічного стану гідромеліоративних систем.
  • Здійснює аналіз та узагальнення результатів спостережень, оцінку впливу зрошення (з урахуванням якості поливної води) на гідрогеологічні та ґрунтові умови, приймає участь у розробці на цій основі пропозицій щодо експлуатації меліоративних систем, захисту населених пунктів від підтоплення, стану водних об'єктів та інших заходів, які сприяють покращенню меліоративної обстановки.
  • Впроваджує ГІС-технології для прогнозу гідрогеолого-меліоративної обстановки, обліку та оцінки стану меліорованих земель та меліоративних систем, наявності підтоплення сільгоспугідь та сільських населених пунктів, стану водних об'єктів, складання гідрогеологічних, інженерно-геологічних, ґрунтово-меліоративних та інших карт, систему управління водними ресурсами.
  • Надає Одеському облводресурсів та за його погодженням районним та міжрайонним управлінням водного господарства Одеської області, басейновим управлінням водних ресурсів (БУВР), місцевим органам виконавчої влади (районним державним адміністраціям), водокористувачам та землекористувачам, за запитом іншим заінтересованим організаціям інформацію про меліоративний стан земель і стан водних об'єктів, підтоплення територій сільських населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем з рекомендаціями щодо їх поліпшення.
  • Забезпечує функціонування режимної мережі спостережних свердловин у зоні впливу меліоративних систем, а також проведення їх поточного ремонту.
  • Проводить на замовлення юридичних та фізичних осіб дослідження щодо вивчення інженерно-геологічних умов територій та за результатами цих досліджень складає висновки про інженерно-геологічні умови територій.
  • Проводить бурові роботи згідно затвердженого Одеським облводресурсів планів робіт, а також на замовлення юридичних та фізичних осіб.
  • Забезпечує функціонування лабораторії моніторингу вод та ґрунтів.
  • Здійснює при виконанні лабораторних робіт господарську діяльність з обігу, придбання, використання та зберігання прекурсорів
  • Виконує за дорученням Одеського облводресурсів окремі спеціальні роботи, пов’язані з виробничою діяльністю ВП "Причорноморський ЦВРГ".
  • Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, водокористувачів та землекористувачів щодо дотримання вимог водоохоронного законодавства.
  • Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів серед населення.
  • Забезпечує відкритість діяльності ВП "Причорноморське ЦВРГ" та роз'яснення вимог водного законодавства України шляхом взаємодії зі ЗМІ.
  • ВП "Причорноморське ЦВРГ" в процесі виконання покладених на нього завдань у межах своєї компетенції взаємодіє з районними та міжрайонними управліннями водного господарства Одеської області, Дунайським, Дністровсько-Прутським, Південно-Бузьким БУВР, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, органами МНС та Мінприроди в Одеській області, іншими органами виконавчої влади та організаціями і підприємствами України.
  • Здійснює діяльність, пов’язану із захистом інформації для службового користування, згідно зі встановленим порядком.
  • Виконує заходи щодо створення безпечних і здорових умов праці, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки.
  • Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов’язані з виконанням покладених на ВП "Причорноморський ЦВРГ" завдань.

3. Права та обов’язки

 • ВП "Причорноморський ЦВРҐ" має право:
  • Подавати на розгляд Одеському облводресурсів пропозиції з удосконалення роботи ВП "Причорноморського ЦВРГ .
  • Укладати угоди (договори, контракти) набувати майнових та немайнових прав, нести зобов’язання,згідно чинного законодавства.
  • Надавати на договірних засадах юридичним та фізичним особам платні послуги відповідно до чинного законодавства.
  • Розпоряджатися бюджетними коштами у межах плану асигнувань, та коштами, що надходять за надання платних послуг, згідно із затвердженими Одеським облводресурсами кошторисами .
  • Самостійно планувати проекти обсягів робіт, строки та способи їх виконання з урахуванням коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету.
  • За погодженням з Одеським облводресурсами здійснювати в установленому порядку ділові контакти з юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами для забезпечення основної діяльності.
  • Здійснювати, моніторинг поверхневих вод і меліорованих земель за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
  • Для забезпечення своєї діяльності отримувати необхідні ліцензії на проведення спеціальних робіт та досліджень.
  • Здавати в оренду рухоме та нерухоме майно за погодженням із Одеським облводресурсами відповідно до чинного законодавства.
  • Відкривати рахунки у Державній казначейській службі України і банках.
  • Готувати та надавати Одеському облводресурсів пропозиції до проектів нормативних і нормативно-правових актів з питань водного господарства та меліорації земель.
  • Вносити пропозиції через Одеське облводресурси органам місцевого самоврядування щодо поліпшення меліоративного та екологічного стану зрошуваних і прилеглих до них земель, захисту від підтоплення сільських населених пунктів, охорони вод, відтворення водних ресурсів, підтримання меліоративних та водних об’єктів, споруд у належному стані, а також пропозиції щодо виконання робіт, пов’язаних із попередженням негативної дії вод і ліквідацією її наслідків.
  • Надавати пропозиції до Одеського облводресурси про преміювання працівників ВП "Причорноморський ЦВРГ", керуючись чинними нормативно-правовими актами з оплати праці.
  • Здійснювати при виконанні лабораторних робіт господарську діяльність з обігу, придбання, використання та зберігання прекурсорів.
  • За погодженням Одеського облводресурсів проводити конкурсні торги (тендери) на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством.
  • Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.
 • ВП "Причорноморський ЦВРГ" зобов’язаний:
  • Забезпечувати раціональне використання та збереження наданого в оперативне управління майна, об’єктів виробничого та іншого призначення, що знаходяться у користуванні ВП "Причорноморський ЦВРГ".
  • Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.
  • Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.
  • Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками по заробітній платі та інших соціальних виплатах.
  • Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.
  • Забезпечувати практичну реалізацію заходів Одеського облводресурсів щодо взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю.
  • Забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контроль за їх впровадженням.
  • Подавати до Одеського облводресурсів фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем, управління водними ресурсами та моніторингу довкілля.
  • Дотримуватися норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
  • Виконувати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

 • Майно ВП "Причорноморський ЦВРГ" складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається у самостійному балансі ВП "Причорноморський ЦВРГ".
 • Майно ВП "Причорноморський ЦВРГ" є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження основних засобів, що є державною власністю і закріплені за ВП "Причорноморський ЦВРГ", здійснюється з дозволу Одеського облводресурсів, у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Джерелами формування майна є: - майно, передане ВП "Причорноморський ЦВРГ" Одеським облводресурсів; - надходження від надання платних послуг та інші власні надходження; - безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб.
 • Фінансування ВП "Причорноморський ЦВРГ" здійснюється згідно з доведеними лімітами та кошторисами Одеського облводресурсів.
 • Оплата праці працівників ВП "Причорноморський ЦВРГ" здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 • ВП "Причорноморський ЦВРГ" забезпечує бухгалтерський, податковий і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також іншу звітність відповідно до чинного законодавства.
 • Перевірки та ревізії діяльності ВП "Причорноморський ЦВРГ" здійснюються Одеським облводресурсів та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Положенням.

5. Керівництво

 • Одеське облводресурсів здійснює управління та контроль за діяльністю ВП "Причорноморський ЦВРГ" з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, тощо.
  • Одеське облводресурсів:
   • Надає в оперативне управління ВП "Причорноморський ЦВРГ" майно, необхідне для його діяльності.
   • Затверджує Положення про ВП "Причорноморський ЦВРГ", зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення.
   • Призначає на посаду та звільняє з посади начальника ВП "Причорноморський ЦВРГ", затверджує штатний розпис .
   • За поданням начальника ВП "Причорноморський ЦВРГ" погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступника начальника ВП "Причорноморський ЦВРГ" .
   • Приймає рішення про застосування дисциплінарних стягнень до начальника ВП "Причорноморський ЦВРГ".
   • Здійснює інші функції з управління, визначені Положенням про Одеське обласне управління водних ресурсів та іншими законодавчими та нормативними актами.
  • Керівництво діяльністю ВП "Причорноморський ЦВРГ" здійснює начальник ВП "Причорноморський ЦВРГ", який діє за довіреністю від Одеського облводресурсів.
  • Начальник ВП "Причорноморський ЦВРГ":
   • Самостійно вирішує питання діяльності ВП "Причорноморський ЦВРГ" за винятком питань, віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Одеського облводресурсів.
   • Несе персональну відповідальність за виконання покладених на ВП "Причорноморський ЦВРГ" завдань, цільове використання бюджетних коштів та державного майна.
   • Діє без довіреності від імені ВП "Причорноморський ЦВР", представляє її на усіх підприємствах, в установах та організаціях.
   • Розпоряджається коштами та майном ВП "Причорноморський ЦВР" відповідно до чинного законодавства.
   • Призначає на посади та звільняє з посад працівників ВП "Причорноморський ЦВРГ", формує кадровий резерв.
   • Затверджує плани робіт та посадові інструкції працівників ВП "Причорноморський ЦВРГ", зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням.
   • Розподіляє обов'язки між працівниками ВП "Причорноморський ЦВРГ" .
   • У межах своєї компетенції видає накази та доручення, дає вказівки, обов’язкові для працівників ВП "Причорноморський ЦВРГ" та структурних підрозділів.
   • Надає пропозиції про створення та зміну структури підрозділів ВП "Причорноморський ЦВРГ" в межах установлених Одеським облводресурсів лімітів фінансування і чисельності ВП "Причорноморський ЦВРГ".
   • Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
   • Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників ВП "Причорноморський ЦВРГ".
   • Подає пропозиції до Одеського облводресурсів щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.
   • Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Одеським облводресурсів та цим Положенням до компетенції начальника.
  • Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини ВП "Причорноморський ЦВРГ" з працівниками регулюються законодавством України про працю.
  • З метою регулювання виробничих і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників у ВП "Причорноморський ЦВРГ" відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

6. Ліквідація та реорганізація ВП "Причорноморський ЦВРГ"

 • Припинення діяльності ВП "Причорноморський ЦВРГ" відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Одеського облводресурсів або за рішенням суду.
 • У разі реорганізації ВП "Причорноморський ЦВРГ" всі майнові права та обов’язки переходять до юридичної особи, що створила відокремлений підрозділ.
 • У разі ліквідації ВП "Причорноморський ЦВРГ" активи передаються Одеському облворесурсів або іншій неприбутковій організації Одеського облводресурсів відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства України.
 • Ліквідація ВП "Причорноморський ЦВРГ" здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Одеським облводресурсів.
 • Одеське облводресурсів встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути меншим ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.
 • У разі реорганізації або ліквідації ВП "Причорноморський ЦВРГ", працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.
 • Ліквідація вважається завершеною, а ВП "Причорноморський ЦВРГ" таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

7. Прикінцеві положення

 • Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.
 • Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Одеського облводресурсів та реєструються відповідно до чинного законодавства.
 • Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід’ємною частиною.