ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Моніторинг зрошуваних і прилеглих земель

Моніторинг зрошуваних  та прилеглих земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється з метою забезпечення раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх незадовільного стану, якості та забрудненості, своєчасного виконання меліоративних заходів із запобігання деградації ґрунтів та шкідливої дії вод (в тому числі підтоплення), відтворення родючості ґрунтів, охорони вод і земель від забруднення, своєчасного виконання ремонту (реконструкції) меліоративних систем.

Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель Одеської області є основним завданням Одеської ГГМЕ. Моніторинг здійснюється шляхом виконання комплексу польових, лабораторних та камеральних робіт.

Контроль за гідрогеолого-меліоративним станом земель здійснюється на всій площі зрошення Одеської області. Особлива увага приділяється ділянкам, де безпосередньо проводяться поливи. Протягом поливного періоду водокористувачам, які уклали договори на подачу води для поливу, надається оперативна інформація про меліоративний стан земель та вологість ґрунтів.

Річні обсяги основних видів робіт при здійсненні моніторингу зрошуваних земель складають:

  • Обстеження зрошуваних і прилеглих до них с/г угідь - 310 тис. га, в тому числі обстеження дренажних систем - 41,9 тис. га;
  • Проведення ґрунтово-сольових зйомок на масивах зрошення - 25-30 тис. га;
  • Стаціонарні гідрорежимні спостереження  –7,8 тис. замірів;
  • Контроль за вологістю ґрунтів - 2200 визначень;
  • Оцінка якості поливних вод - 70 проб;
  • Підготовка звітно-інформаційної документації - 70 звітів, в тому числі облік та оцінка меліоративного стану зрошуваних с/г угідь і технічного стану меліоративних систем (форми 1-ОВГ і 2-ОВГ);
  • Лабораторні вимірювання показників якості води та властивостей ґрунтів - 27-28 тис. умовних аналізів.

В процесі гідрогеолого-меліоративного обстеження визначаються площі і причини перезволоження, несвоєчасного відводу поверхневих вод і проявів екзогенних процесів, надається візуальна оцінка засолення та солонцюватості ґрунтів, оцінюється ефективність використання земель і проведених на них агромеліоративних і інших заходів з їх покращення, стан та розвиток с/г культур. Особлива увага під час обстеження приділяється землям, які регулярно поливаються та землям з високим заляганням рівнів ґрунтових вод.

Загальна площа земель з дренажем в Одеській області 41,9 тис. га, в тому числі на рисових системах - 13,4 тис. га. Під час обстеження земель з дренажем виконуються перераховані вище види робіт, а, крім того, проводиться визначення ефективності роботи дренажної системи. Тут фіксуються підпірні явища, технічний стан системи. Паралельно встановлюється наявність і причини формування перезволожених земель, визначаються об'єкти, що потребують проектування та будівництва дренажу. До таких об'єктів відносяться підтопленні та прилеглі до них землі. Встановлюються також площі «сухого» дренажу, території, площі, на яких проявилися екзогенні процеси.

Результати обстеження використовуються при написанні інформаційних звітів, довідок та інших документів, які надаються в Держводагентство, Одеське облводресурсів, районним і міжрайонним управлінням водного господарства, органам місцевої влади, територіальним управлінням центральних органів влади (ДСНС, Мінприроди), а також безпосередньо водо- та землекористувачам

Стаціонарні гідрорежимні спостереження є одним з головних видів робіт, який дозволяє аналізувати і прогнозувати процеси, що відбуваються в зоні аерації, тобто в зоні активного водообміну, контролювати гідрогеологічну складову процесів, що відбуваються на зрошуваних і прилеглих землях та у сільських населених пунктах.

Ґрунтово-сольові зйомки є джерелом одержання оперативної і довгострокової просторової інформації із засолення й осолонцювання ґрунтів. А разом з даними сольових стаціонарів появляється можливість на регіональному рівні вирішувати питання просторової диференціації земель по основних факторах формування і ступені прояву засолення й осолонцювання, напрямок подальшого розвитку процесів для визначення комплексу попереджувальних і профілактичних заходів. Щорічно загальна площа проведення ґрунтово-сольових зйомок складає  25-30 тис. га.

Контроль вологості ґрунтів на зрошуваних землях Одеської області   проводиться з метою оцінки вологозапасів в кореневмісному шарі в різні періоди вегетації. Інформація про вологість ґрунтів надається  управлінням водного господарства, районним управлянням сільського господарства та безпосередньо водокористувачам щотижнево або щодекадно. Річний обсяг складає більше 2200 визначень.

Спостереження за хімічним складом ґрунтових, дренажно-скидних і зрошувальних вод проводиться систематично. У ґрунтових водах спостереження за хімічним станом води проводиться з метою визначення зміни сольового і хімічного складу з наступною оцінкою впливу їх на грунтово-рослинний прошарок і врожайність с/г культур у цілому. Особливо це актуально при глибині залягання ГВ до 2 м.

Спостереження за якістю поливних вод у джерелах зрошення Одеської області проводяться протягом поливного періоду. За результатами спостережень складаються інформаційні звіти про якість зрошуваних вод області на початок та кінець поливних періодів з рекомендаціями щодо їх поліпшення, які надаються управлінням водного господарства.

Всього експедиція здійснює контроль якості води в  30-ти джерелах зрошення: р. Дністер, р. Турунчук, Санжейське в-ще , Барабойське в-ще, р. Барабой, Дністровський лиман, р. Дунай, озеро Ялпуг, озеро Китай, озеро Катлабух, озеро Кагул, Криничанське в-ще, Кам’янське в-ще, Дмитрівське в-ще, Нерушайське в-ще, Банівське в-ще та а інших.

Матеріали польових, лабораторних і камеральних досліджень оформляються у вигляді звітної документації, що характеризують гідрогеолого-меліоративні умови зрошуваних масивів, стан водних об'єктів, населених пунктів і т.д.. Звіти надаються в Держводагентство, в Одеське облводресурсів, в управління водного господарства, місцевим органам влади, земле - та водокористувачам.

В тому числі, щорічно станом на 1 січня в Держводагентство, в обласні та районні управління сільського господарства і земельних ресурсів надаються статистичні форми 1-ОВГ і 2-ОВГ (форми меліоративного кадастру).

В Одеській ГГМЕ для камеральної обробки й аналізу інформації, що надходить після проведення комплексу польових лабораторних робіт, в усіх підрозділах широко використовується комп'ютерна техніка. За допомогою комп'ютерних програм обробляються результати лабораторних вимірювань води і ґрунту, аналіз і оцінка якості поливних вод, результати ґрунтово-сольових  зйомок тощо.

Для оптимізації збору, аналізу, зберігання та передачі інформації про еколого-меліоративний стан земель, стан водних ресурсів, технічний стан зрошувальних систем, їхнє агромеліоративне навантаження впроваджена інформаційна база на основі ГІС програми (інформаційний комплекс ArcGІS 9.1 ).

В останні роки особливо актуально постає питання про підтоплення сільських населених пунктів. Причому особлива увага приділяється не вирішенню проблем наслідків підтоплення, а попередженню і запобіганню їх.

Під контролем експедиції знаходиться практично всі сільські населені пункти Одеської області, що розташовані в зоні зрошення.

За результатами щорічного обстеження детально виділяються підтоплені і потенційно підтоплені ділянки, надаються рекомендації щодо зменшення масштабів та запобігання підтоплення.