ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Про експедицію

ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ є бюджетною неприбутковою організацією, належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, входить до складу Одеського обласного управління водних ресурсів.

ОДЕСЬКА ГГМЕ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України та банках, гербову печатку зі своїм найменуванням. У своїй діяльності Одеська ГГМЕ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими нормативними документами, актами Держводагентства, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, Одеського облводресурсів.

Основні напрямки діяльності Одеської ГГМЕ:

  1. Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель, в тому числі контроль за підтопленням сільських населених пунктів в зоні зрошення на території Одеської області.
  2. Проведення моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі прикордонних водних об’єктів згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.
  3. Управління водними ресурсами на території підконтрольних районів Одеської області.
  4. Надання платних послуг юридичним та фізичним особам.
  5. Господарська діяльність.

Історична довідка

Інтенсивний розвиток зрошення на півдні та південному заході України в 60-х роках минулого століття, вимагав регулярного контролю за гідрогеолого-меліоративним станом та природоохоронними заходами на зрошуваних землях. В зв'язку з цим за наказом Міністерства меліорації і водного господарства УРСР в 1967 році була організована Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція.

В 70-х та 80-х роках минулого століття в діяльності експедиції був період накопичення матеріалів та даних щодо гідрогеологічних та ґрунтових умов на зрошуваних землях в Одеській і Миколаївській областях. Розбудовувалася мережа пунктів спостережень (в першу чергу мережа спостережних свердловин), проводилися масштабні дослідження особливостей гідрохімічних і гідрогеологічних режимів ґрунтових вод, процесів засолення та солонцюватості ґрунтів, якості поливних вод тощо. Крім того, були побудовані (практично своїми силами) камеральний та лабораторний корпуси, бокси, ремонтна та столярна майстерні.

До 1998 року Одеська ГГМЕ проводила спостереження не тільки в Одеській, а й у Миколаївській областях. У зв'язку з економічною доцільністю в 1998 році в Миколаївській області була створена самостійна партія.

Начальниками експедиції в різні періоди її діяльності були Баєр Роберт Олександрович (1966-1994р.) і Кожушко Анатолій Іванович (з 1994 і по теперішній час).

Сучасність

На сьогодні Одеська ГГМЕ здійснює моніторинг земель на всій площі зрошення Одеської області. Крім того, за дорученням Держводагентства та Одеського облводресурсів, виконує дослідження з моніторингу поверхневих вод, в тому числі прикордонних, згідно Програми державного моніторингу довкілля на водних об'єктах Одеської області. А також здійснює управління водними ресурсами в 15 північних та центральних районах Одеської області.

Одеська експедиція тісно співробітничає з територіальними управліннями водного господарства Одеської області, регулярно надаючи їм інформацію про меліоративний стан зрошуваних земель в зоні діяльності, про якість води в джерелах зрошення, про ефективність роботи дренажних систем та інші.

Налагоджена співпраця з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно їх інформування щодо меліоративного стану зрошуваних угідь та стану водних ресурсів, а також з надання земле та водокористувачам рекомендаційних матеріалів щодо підвищення ефективності використання меліорованих земель та водних об'єктів.

Також налагоджені зв'язки з обласними органами та підрозділами Мінприроди, МНС, Мінагрополітики, державного технологічного центру (ДТЦ) "Центрдержродючість". Проводяться спільні роботи з контролю та оцінки господарської діяльності у зоні меліоративних систем та водних об'єктів

З різних наукових тем експедиція тісно співпрацює з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова, Одеським державним екологічним університетом, Одеським інститутом "Укрпівдендіпроводгосп", Рівненським державним технічним університетом, Харківським університетом ґрунтознавства й агрохімії імені Соколовського, Київським інститутом гідротехніки і меліорації й іншими науковими організаціями.

В різні роки в експедиції працювали і працюють співробітники, що мають наукові ступені: (1 доктор наук та 5 кандидатів наук). Співробітники експедиції є авторами більше 500 наукових статей і монографій.